Phần mềm Linux

Cách cài đặt Teamviewer lên Kali Linux

Chào các bạn

Teamviewer

Teamviewer là một phần mềm vô cùng cần thiết cho việc hỗ trợ kĩ thuật. Nhưng việc cài đặt Teamviewer trên Kali Linux là 1 việc làm rất dễ gây lỗi, nhất là với những bạn còn mới, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt Teamviewer lên Kali Linux

B1: Vào trang tải về Teamviewer và Download phiên bản dành cho Debian:   https://www.teamviewer.com/vi/download/linux/

B2: Gõ lần lượt 2 lệnh sau để cập nhật hệ thống của bạn
apt-get update
apt-get upgrade
B3: Sau khi cập nhật xong, thực hiện tuần tự 2 lệnh
dpkg –add-architecture i386
apt-get install libc6:i386 libgcc1:i386 libasound2:i386 libfreetype6:i386 zlib1g:i386 libsm6:i386 libxdamage1:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxrandr2:i386 libxrender1:i386 libxtst6:i386 libxinerama1:i386 graphicsmagick adwaita-icon-theme libgtk-3-0 libjpeg62-turbo libdbus-1-3 libexpat1 libfontconfig1 libjpeg62

Nếu bạn không thể cài được ở bước này thì tham khảo bài Cách sửa lỗi update Kali Linux bạn nhé

đừng quên bấm y-> Enter để xác nhận

B4: File Teamviewer tải về ở bước 1 copy ra Desktop. Thực hiện tiếp 2 lệnh sau
cd Desktop
dpkg -i tên file
Ví dụ: dpkg -i teamviewer_12.0.71510_i386.deb

B5: Khi lệnh chạy xong, bạn vào Application tìm sẽ thấy Teamviewer

B6: Chấp nhận thỏa thuận phần mềm

B7: Xong

Test máy Kali remote máy khác và máy khác Remote máy Kali

 

 

Visits: 1819