Công cụ Hacking

SubDomain-Analyzer: Công cụ phân tích SubDomain

Clone Project từ github: git clone https://github.com/El3ct71k/SubDomain-Analyzer.git

Tool “SubDomain Analyzer” viết trên ngôn ngữ Python có tác dụng cung cấp cho chúng ta những thông tin đầy đủ và chi tiết thông tin về một domain cụ thể. Công cụ “SubDomain Analyzer” thu thập data từ domain bằng cách thực hiện các bước sau

 1. Thử thu thập file zone tranfer
 2. Thu thập toàn bộ thông tin từ các bản ghi DNS
 3. Phân tích bản ghi DNS (Phân tích toàn bộ IP từ các bản ghi DNS và kiểm tra các IP lớp C (VD: 127.0.0.1/24) và thu thập mọi data mà trong đó chứa domain được đem ra phân tích
 4. Kiểm tra subdoamins bằng phương pháp dò từ điển

Công cụ Subdomain Analyzer có thể giữ một địa chỉ mới mà được tìm trong các bản ghi DNS hoặc từ việc phân tích IP. Công cụ này có thể mang lại những thông tin cực kì chất lượng về domain được phân tích. Và xuất ra thông báo được sắp xếp một cách gọn gàng, khoa học

Ví dụ

 • Phân tích domain example.com: subdomain-analyzer.py example.com
 • Phân tích domain example.com, lưu kết quả vào file log.txt, làm việc với 100 luồng và sử dụng từ điển có tên another-file.txt: subdomain-analyzer.py example.com –output log.txt –threads 100 –sub-domain-list another-file.txt
 • Phân tích domain example.com, lưu kết quả vào log file tên log.txt và nối thêm các sub-domains mới vào file danh sách subdomain: subdomain-analyzer.py example.com -o log.txt –sub-domain-list

Yêu cầu hệ thống

– Trên Linux

 1. sudo apt-get install python-dev python-pip
 2. sudo pip install -r requirements.txt
 3. easy_install prettytable

– Trên macOSX

 1. Install Xcode Command Line Tools (AppStore)
 2. sudo easy_install pip, prettytable
 3. sudo pip install -r requirements.txt

– Trên Windows

 1. Cài đặt dnspython
 2. Cài đặt gevent
 3. Cài đặt prettytable
 4. Mở Command Prompt(cmd) as Administrator -> cd tới thư mục cài python -> Scripts (cd c:\Python27\Scripts)
 5. pip install -r (Đường dẫn tới file requirements.txt)
 6. easy_install prettytable

Cài đặt

– Trên Linux

sudo apt update
sudo apt install python-pip
git clone https://github.com/El3ct71k/SubDomain-Analyzer
cd SubDomain-Analyzer
sudo pip install -r requirements.txt
python subdomain-analyzer.py -h

– Trên Windows

git clone https://github.com/El3ct71k/SubDomain-Analyzer
cd SubDomain-Analyzer
sudo pip install prettytable
sudo pip install -r requirements.txt
python subdomain-analyzer.py -h

 

Visits: 1187