Công cụ Hacking

sAINT – Chương trình tạo spyware cho Windows

Clone project từ github: git clone https://github.com/tiagorlampert/sAINT.git

Chức năng

 • Keylogger
 • Chụp ảnh màn hình
 • Chụp ảnh Webcam
 • Tự khởi động cùng hệ thống
 • Gửi thông tin thu thập về Email

Đã chạy thử trên:

 • Kali Rolling Edition

Hướng dẫn sử dụng

 1. Cài đặt toàn bộ các phần mềm cần thiết: apt install maven default-jdk default-jre openjdk-8-jdk openjdk-8-jre -y
 2. Để build được file .exe sử dụng launch4j cần cài các package sau: apt install zlib1g-dev libncurses5-dev lib32z1 lib32ncurses6 -y
 3. Clone Project từ github: git clone https://github.com/tiagorlampert/sAINT.git
 4. Di chuyển vào folder chứa công cụ: cd sAINT
 5. Cài đặt và cấu hình thư viện Maven: chmod +x configure.sh && ./configure.sh
 6. Khởi chạy Tool: java -jar sAINT.jar

Hướng dẫn build spyware

Test chạy trên máy Victim

Thông tin được gửi về Mail

 

Lưu ý

 • Máy nạn nhân phải cài đặt JRE 8 để có thể chạy được file spyware này
 • Email sẽ được gửi sau một lượng kí tự được nhập vào nhất định

Gỡ cài đặt

 • Chạy file uninstall.bat với quyền admin

Liên hệ tác giả

Giấy phép

The BSD 3-Clause License

Copyright (c) 2017, Tiago Rodrigo Lampert

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Visits: 1223