Ẩn danh Công cụ Hacking

Hướng dẫn pentest ẩn danh với ProxyChain và Tor

ProxyChainTor

ProxyChain

ProxyChain

Cài đặt Tor lên Kali Linux

Bước 1 Thêm Repo vào File sources.list
leafpad /etc/apt/sources.list
Thêm dòng sau vào cuối file
deb http://deb.torproject.org/torproject.org wheezy main

Bước 2: Thêm khóa GPG
gpg –keyserver keys.gnupg.net –recv 886DDD89
gpg –export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | apt-key add –

Bước 3: Update hệ thống
apt-get update

Bước 4: Cài đặt Signing key
apt-get install deb.torproject.org-keyring

Bước 5: Cài đặt Tor
apt-get install tor

Khởi chạy Service của tor: service tor start
Cú pháp sử dụng proxychain
proxychain + tên Tool
Ví dụ: proxychain sqlmap -u http://abc.gov –dbs

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài Cách kết nối Internet ẩn danh trên Linux với TorghostNG

Visits: 988