Công cụ Hacking

JShell – Get a JavaScript shell with XSS.

Bước 1: Clone Tool từ Github về: git clone https://github.com/s0md3v/JShell.git

Bước 2: Khởi chạy Tool: python shell.py

Bước 3: Khai Báo LHOST, LPORT

Bước 4: Copy đoạn JS Code và chèn vào Website bị lỗi XSS

Bước 5: Hứng được shell, gõ các đoạn CODE Javascript để thực thi trên victim

https://youtu.be/PGqf31SWQSk

 

Visits: 472