Newbie

Distrochooser – Bạn nên sử dụng Distro nào (Dịch song ngữ Anh – Việt)

Trang web tiếng anh: https://distrochooser.de/en

Linux Team Việt Nam cũng cấp bản dịch Anh – Việt giúp các bạn dễ dàng lựa chọn trên Website gốc

1. Software: Use case

Some distributions are made for a special purpose, some for daily use. What do you need?

<Một số bản phân phối được tạo ra nhằm mục đích sử dụng đặc biệt, một số được tạo ra bởi mục đích thông thường>. Bạn cần dùng Distro nào>

 • I want to use Linux for daily use. <Tôi muốn dùng Linux cho mục đích thường ngày>
 • I want to use Linux for anonymous web browsing. <Tôi muốn dùng Linux cho duyệt Web ẩn danh>
 • I want to use Linux for data rescue. <Tôi muốn dùng Linux để cứu hộ/khôi phục dữ liệu>
 • I prefer a distribution which is supported by game publishers. <Tôi muốn dùng những bản phân phối được hỗ trợ bởi các nhà phát hành game>
 • I want to use the distribution for scientific purposes <Tôi muốn dùng những bản phân phối phục vụ cho mục đích khoa học>

2. Kiến thức sử dụng máy tính

How would I rate my knowledge using my computer?

<Bạn tự đánh giá trình độ sử dụng máy tính của mình như thế nào>

 • I often need help by other users troubleshooting problems with my computer. <Tôi thường phải nhờ người khác hỗ trợ xử lí sự cố trên máy tính của tôi>
 • I am already able to solve some problems with my computer by myself. <Tôi có thể tự sửa một vài lỗi>
 • I can troubleshoot problems with my computer by myself. <Tôi có khả năng tự mình sửa đa số lỗi>

3. Kiến thức sử dụng Linux

How would I rate my knowledge with Linux itself?

<Bạn tự đánh giá trình độ sử dụng Linux của mình như thế nào>

 • I do not have any or just a little knowledge about Linux. <Tôi hầu như không biết gì về Linux, hoặc biết rất ít>
 • I already used Linux for some purposes. <Tôi đã dùng Linux vào một vài lí do>
 • I have a good knowledge about the Linux operating system. <Tôi đã có kiến thức về Linux sâu rộng>

4. Những thông số cho sẵn

How many preferences do you wish to change by yourself during installation? How many configuration variables should be filled out with a default value?

<Có bao nhiêu thiết đặt bạn muốn đặt theo ý mình trong khi cài đặt, bao nhiêu thiết đặt bạn bỏ qua và để mặc định?>

 • I want to use the default preset values in the installation assistant. <Tôi muốn để sử dụng các thiết đặt mặc định>
 • I do not need preset values in installation assistants or while doing the configuration of the system. <Tôi không cần những thiết đặt mặc định trong trình cài đặt hoặc khi cấu hình hệ thống>
 • I prefer to do as many settings using graphical interfaces by myself <Tôi thích  chính tay tôi điều chỉnh càng nhiều cài đặt càng tốt>

5. Chế độ Live-Test

Most of the distributions include the possibility to start from USB-Stick or DVD to test the distribution without changing your computer. Some distributions can be installed on the USB-Stick itself with your data and settings stored on the USB-Stick (“persistent installation”).

<Phần lớn Distro cho phép khởi động từ USB hoặc DVD để dùng thử Distro mà không ảnh hưởng gì tới hệ điều hánh sẵn có của bạn. Một sốDistro cho phép cài đặt lên USB với dữ liệu và các cài đặt được lưu trữ trên USB “persistent installation”)>

 • I want to install Linux the “classical way” on the hard disk of my computer. <Tôi muốn cài Linux theo cách “cổ điển” trên đĩa cứng của máy tôi>
 • I want to install Linux on a USB flash drive. <Tôi muốn cài đặt Linux lên một ổ đĩa USB>
 • I want to test Linux first by booting from USB or DVD without changing anything on my computer. <Tôi muốn trải nghiệm Linux bằng cách khởi động từ USB/DVD để không ảnh hưởng tới hệ điều hành sẵn có của tôi>

6. Hỗ trợ phần cứng

It is important to know how old is the system because some distributions won’t run on old computers. The main reason for this is the dropped support for older technologies, like the 32-bit processor architecture in favor of the 64-bit architecture.

<Thật sự quan trọng để biết máy bạn có tuổi đời là bao nhiêu bởi vì một vài Distro không chạy trên những máy tính quá cũ. Lí do có thể là sự ngưng hỗ trợ của những công nghệ cũ (Như bộ vi xử lí 32bit và 64bit)>

 • My computer should support the 64 bit architecture (all computers of the last 5 years should have support for this). <Máy tính của tôi có hỗ trợ kiến trúc 64 bit
 • I’m not sure about this and/ or my computer already has performance issues. <Tôi không rõ hoặc là máy tôi đang có vấn đề về hiệu năng>

7. Tìm kiếm sự hỗ trợ

Some distributions prefer articles in wikis for troubleshooting. What do I prefer?

<Một số Distro cung cấp các bài viết chứa thông tin và hướng dẫn sửa lỗi, ý kiến bạn thế nào?>

 • I am able to solve my problems using guides from wiki pages or tutorials. <Tôi có thể tự sửa lỗi dựa vào việc đọc Wiki hoặc xem các video hướng dẫn>
 • I prefer asking other users for help. <Tôi thích tìm sự giúp đỡ từ những người dùng khác>

8. Giao diện người dùng

Linux can use a lot of different User Interfaces (“Desktops”). Many distributions ship one desktop as default. It is important to know if there are any preferences for a concept. You can switch and install new desktops at any time!

<Linux có thể sử dụng nhiều giao diện người dùng khác nhau, nhiều bản phân phối đi kèm một giao diện mặc định, bạn cũng cần biết là gia0 diện này có dựa trên một concept nào không. Bạn có thể chuyển và cài một giao diện Desktop mới vào bất kì lúc nào>

 • I prefer a windows like user interface. <Tôi thích giao diện giống Windows>
 • I prefer a macOS like user interface. <Tôi thích giao diện giống MacOS>
 • I do not prefer any user interface style. <Tôi không thích 2 cái trên>

9. Chi phí

Most distributions are free. Some distributions offer additional support for an (initial) fee.

<Phần lớn Distro là miễn phí, một số Distro có thu phí toàn bộ hoặc một phần>

 • I can afford a fee to use the distribution. <Tôi có thể trả phí để sử dụng nếu Distro yêu cầu>
 • I prefer a free-to-use distribution. <Tôi muốn sử dụng Distro hoàn toàn miễn phí>

10. Các phần mềm được cài đặt sẵn

Different Distributions install a different amount of programs. Some are installing a complete amount of programs to work “out of the box”. Other distributions installing only a base install to let the user decide what software to use.

<Có những Distro đã cài đặt hầu như đầy đủ các phần mềm mà các bạn cần thiết để sử dụng, có những Distro chỉ cài rất ít hoặc không cài để người dùng tự chọn phần mềm họ muốn cài>

 • I prefer a distribution shipping all the programs I need to start working immediate after installation. <Tôi muốn cài một Distro mà chứa toàn bộ phần mềm để tôi có thể sử dụng ngày sau khi cài đặt>
 • I want to select the programs to install by myself. <Tôi muốn tự lựa chọn và cài đặt phần mềm>

11. Tư tưởng, chí hướng

The (license) ideology of a distribution is always a contentious debate. There are distributions using mostly “free-licenses”, others also use “nonfree” software. Free licenses allow the user to modify, redistribute and use the software for any purpose. There are situations where a distribution has to use non-free software, for example for drivers. Nonfree software does not distribute it’s sourcecode and modifications are not allowed. It is important to know if you have some preferences in a license model.

<Có những Distro sử dụng phần lớn các phần mềm “free-licenses” cho phép chúng ta được chỉnh sửa, phân phối lại với bất cứ mục đích nào. Cũng có những Distro sử dụng phần mềm “nonfree” vốn không cho phép chúng ta làm những điều trên, ví dụ như các drivers.>

 • I want to use free licenses as much as I can <Tôi muốn được dùng free-licenses càng nhiều càng tốt>
 • I’m fine with unfree licenses as long as my system works. <Tôi cảm thấy bình thường khi có những phần mềm non-free trong hệ thống, miễn là hệ thống tôi hoạt động tốt>

12. Sự riêng tư

Some distributions use online services to improve the user experience. This may affect the privacy of the user, the user can be tracked when using such online features. <Một số Distro có những dịch vụ online để cải thiện việc trải nghiệm của người dùng, điều này có thể ảnh hưởng tới sự riêng tư của người dùng, người dùng có thể bị theo dõi khi sử dụng các dịch vụ online đó>

 • If it improves my user experience, I agree with using such online services. <Nếu nó cải thiện trải nghiệm của tôi, tôi đồng ý với điều này>
 • I do not want this <Tôi không muốn điều này>

13. Giao diện, biểu tượng và hình nền cài sẵn

Some distributions are shipping programs or desktops with own themes or icon sets to create a complete user experience. <Một vài Distro đi kèm với giao diện riêng của nó để có một trải nghiệm hoàn chỉnh>

 • This is important to me. <Điều này rất quan trọng với tôi>
 • I do not appreciate this. I will install icons, wallpapers and themes by myself. <Tôi không muốn điều đó. Tôi có thể tự cài đặt các icons, hình nền và chủ đề>

14. Các chức năng đặc biệt

Some distributions may use special features, such as security enhancements. Which of the following features do I want to use (if any)?

<Một số Distro có các chức năng đặc biệt, như tăng cường bảo mật. Chức năng nào dưới đây mà bạn muốn sử dụng (Nếu có)

 • I wish to run all applications in isolated containers. I am aware that this may cause the distribution more difficult to use. <Tôi ước có thể chạy phần mềm trong một contaniners được cô lập, tôi sợ rằng đó có thể làm Distro trở nên khó sử dụng>
 • I know what ‘systemd’ is and wish to avoid that. <Tôi biết ‘systemd’ là gì và muốn tránh xa nó>
 • I wish to install packages from other distributions without additional effort. <Tôi muốn cài đặt các package từ các bản phân phối khác mà không gặp khó khăn>
 • I don’t want to use package managers. I wish to install everything from source. <Tôi không muốn dùng trình quản lí Package, tôi thích tự biên dịch và cài mọi thứ từ mã nguồn>

15. Quản trị

On Linux you can install software on different ways. You can build software from the sourcecode or install them via packages. What do I prefer?

<Trên Linux có thể cài đặt phần mềm theo nhiều cách khác nhau, bạn có thể build từ sourcecode hoặc cài đặt từ Packages. Bạn thích kiểu nào hơn?>

 • I want to install my programs using a kind of “App store”. <Tôi muốn cài đặt phần mềm qua một cái giống như App Store>
 • I want to install software mostly using terminal commands. <Tôi muốn cài đặt phần mềm qua Terminal>

16. Cập nhật

Some distributions offer faster updates, which can affect system stability. What do you prefer?

<Rất nhiều Distro hỗ trợ cập nhật nhanh chóng, nhưng có thể ảnh hưởng tới hệ thống của bạn>

 • Tôi muốn cập nhật nhanh chóng
 • Tôi muốn cập nhật chậm mà ổn định

Visits: 2095