Hướng dẫn Linux

Debian Series – Bài 2: Cài đặt IP tĩnh hoặc IP động trên Debian 11

bài trước chúng ta đã học cách cài đặt Debian 11 lên máy ảo VMWare, hôm nay chúng ta sẽ học cách Cài đặt IP tĩnh hoặc IP động trên Debian 11

IP tĩnh

IP tĩnh là IP cố định thường được sử dụng để cấp phát các dịch vụ (ví dụ : như camera ,web ,file server,..)

IP động

Ip động là IP thường được thay đổi tự động do các máy chủ dhcp cấp phát (ví dụ : thường sử dụng IP động bằng điện thoại do modem nhà mạng cấp phát địa chỉ)

Cài đặt trình soạn thảo Vim

Trước khi cài đặt địa chỉ ip thì mình sẽ cài phần trình soạn thảo Vim trên debian11
Trước khi cài đặt các phần mềm có khả năng bị lỗi bạn nên chạy lệnh

apt-get update
Hình 1: sử dụng lệnh update

Hình 1: sử dụng lệnh update

Sau đó chạy lệnh sau để cài đặt vim

apt-get install vim -y
Hình 2: Cài đặt vim

Hình 2: Cài đặt vim

Hãy chạy lệnh vim để kiểm tra xem đã cài đặt thành công (nếu bạn màn hình thì bấm :q và nút enter để thoát)

Hình 3: Kiểm tra vim đã cài đặt thành công

Hình 3: Kiểm tra vim đã cài đặt thành công

Cài đặt IP động

Ví dụ mình có 1 mạng được cấp phát từ Modem và máy Debian11

Hình 4: Mô hình cấp phát ip động

Hình 4: Mô hình cấp phát ip động

Bước 2: Mình bắt đầu cấu hình Debian11 để nhận địa chỉ ip động, dùng lệnh sau (để vào giao diện thiết lập địa chỉ ip)

vi /etc/network/interfaces
Hình 5: Dùng lệnh để vào giao diện thiết lập địa chỉ ip

Hình 5: Dùng lệnh để vào giao diện thiết lập địa chỉ ip

Bước 3 (Nhấn Insert trên bàn phím để bắt đầu thiết lập) với lệnh sau (ens33 là tên card mạng)

auto ens33 | iface ens33 inet dhcp
Hình 6: Thiết lập ip tĩnh

Hình 6: Thiết lập ip tĩnh

Bước 4: Nhấn nút Esc và gõ 😡 để lưu và thoát

Hình 7: Lưu và thoát

Hình 7: Lưu và thoát

Bước 8: Khởi động lại dịch vụ với lệnh

/etc/init.d/networking restart
Hình 8: Khởi động lại dịch vụ

Hình 8: Khởi động lại dịch vụ

Bước 9: Hiển thị thông số ip với lệnh sau (kết quả là nhận được ip 192.168.40.128/24)

ip a

Hình 9: Kết quả nhận ip động

Hình 9: Kết quả nhận ip động

Cài đặt IP tĩnh

Bước 1: mình bắt đầu cấu hình Debian11 để nhận địa chỉ ip tĩnh ,dùng lệnh sau để vào giao diện thiết lập địa chỉ ip

vi /etc/network/interfaces
Hình 10: Dùng lệnh để vào giao diện thiết lập địa chỉ ip

Hình 10: Dùng lệnh để vào giao diện thiết lập địa chỉ ip

Bước 2. (Nhấn Insert trên bàn phím để bắt đầu thiết lập) với lệnh sau (ens33 là tên card mạng). Các thông số IP bạn thay đổi theo đúng môi trường của bạn

auto ens33

iface ens33 inet static

address 192.168.40.2

netmask 255.255.255.0

broadcast 192.168.40.255

gateway 192.168.40.254

dns-nameservers 192.168.40.2

Hình 11: Thiết lập ip tĩnh

Hình 11: Thiết lập ip tĩnh

Bước 3: Nhấn nút Esc 😡 để lưu và thoát

Hình 12: Lưu và thoát

Hình 12: Lưu và thoát

Bước 4: Khởi động lại dịch vụ với lệnh

/etc/init.d/networking restart
Hình 13: Khởi động lại dịch vụ

Hình 13: Khởi động lại dịch vụ

Bước 5: Hiển thị thông số ip với lệnh sau (kết quả là nhận được ip 192.168.40.2/24)

ip a

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước thiết lập ip động ,ip tĩnh trên debian 11 ,
Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!
tác giả:bé snake

Visits: 2916