Kiến thức Hacking

Khóa học Metasploitable 2 – Exploit toàn tập

Bài viết được dịch và hiệu đính từ trang gốc Computer Security Student Security  Lesson, Tools, Exploits, Topics, Forensics, Clothing bao gồm 12 bài học

Hướng dẫn học. Bấm vào từng tên bài học để mở ra trang bài học (Nếu không click được có nghĩa bài học chưa ra)

 1. Downloading and Configuring => Vào học
 2. Exploit the distcc daemon to obtain root
 3. Exploiting Samba, CVE-2007-2447: Remote Command Injection
 4. Exploiting a Mis-Configured NFS Share
 5. Exploiting the Java RMI Server
 6. Scan Metasploitable wish Nessus
 7. Exploiting UnrealIRCD 3.2.8.1
 8. Exploiting VSFTPD 2.3.4
 9. Exploiting the Grub Menu to Gain the Root Password
 10. Exploiting Samba, Obtain Hashes, John the Ripper
 11. MySQL Bruteforce Password Guessing, Obtain Sensitive Data
 12. Postgres SQL Bruteforce, Obtain and Crack root SSH Key

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Biên soạn bản Tiếng Anh: ComputerSecurityStudent (CSS)

Dịch bởi: Nguyễn Anh Kiệt

Trong bài học có sửa đổi một số hình ảnh để phù hợp với các phiên bản mới

 

Visits: 900