Công cụ Hacking

Hướng dẫn đăng kí và cài đặt NoIP trên Kali Linux | Parrot OS Security

Đầu tiên tạo và đăng kí 1 tài khoản NoIP tại trang https://www.noip.com/sign-up

Lưu ý tài khoản FREE thì hostname sẽ hết hạn sau 30 ngày, vào ngày 28-29 bạn cần vào NoIP Confirm lại Hostname

Sau đó mở Terminal ra và gõ các lệnh sau

  1. sudo -s (Cấp quyền Root)
  2. apt-get install gcc make -y (Cài đặt các thành phần cần thiết để complie)
  3. cd /usr/local/src/
  4. wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
  5. tar xf noip-duc-linux.tar.gz
  6. cd noip-2.1.9-1/
  7. make install
  8. Khai báo các thông tin cần thiết
  9. noip2 (Để khởi chạy noip)

Để kiểm tra noip đã chạy hay chưa. Chúng ta dùng lệnh ps -A | grep “noip”

Video DEMO

https://www.facebook.com/linuxteamvn/videos/265189997449416/

Visits: 548