Phần mềm Linux

Duf – Công cụ kiểm tra dung lượng ổ đĩa trên Linux và Unix

Duf

Công cụ phổ biến nhất để xem dung lượng ổ đĩa đã sử dụng trên Linux và Unix là du (Viết tắt bởi Disk Usage) được dùng rộng rãi để tìm xem file hay folder nào đang chiếm dung lượng ổ đĩa nhiều nhất. Ngoài ra có rất nhiều công cụ khác (Kể cả CLI và GUI) để làm việc này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tới công cụ duf

Duf là một công cụ dòng lệnh để kiểm tra dung lượng sử dụng của ổ đĩa trên các hệ thống Linux và Unix. Nó hiển thị chi tiết về mức sử dụng ổ đĩa thành một bảng với 9 cột. Ngoài ra bạn có thể xuất kết quả dưới dạng JSON

Nếu phần kết quả quá lớn thì chiều rộng của Terminal sẽ tự động tăng. Bạn có thể sắp xếp kết quả theo total size, filesystem type, used and free space, mount point và inode. Bạn có thể hiện/ẩn/loại trừ một device khỏi kết quả

Cài đặt Duf

Trên Arch

Duf đã được hỗ trợ trên AUR, các bạn có thể cài đặt qua một công cụ hỗ trợ AUR như Yay: yay -S duf

Trên các hệ thống hỗ trợ Deb (Debian/Ubuntu/…)

Tải về file .deb tại đây

sudo apt install gdebi

sudo gdebi duf_0.3.1_linux_amd64.deb

Trên các hệ thống hỗ trợ Rpm (Fedora/CentOS/…)

Tải về file .rpm tại đây

sudo rpm -Uvh duf_0.3.1_linux_amd64.rpm

Build từ mã nguồn Go

Đảm bảo máy các bạn đã cài sẵn Go

git clone https://github.com/muesli/duf.git

cd duf

go build

Sử dụng Duf

Các bạn chạy lệnh duf trên Terminal. Và kết quả sẽ được xuất ra như hình

Duf

Sẽ có 9 thông số sau được xuất ra

 • total number of mounted devices,
 • mount point,
 • total size of the root partition,
 • total size of used and free disk space,
 • total disk usage in percentage,
 • filesystem type,
 • filesystem name etc.

Nếu muốn xuất ra thêm nhưng thông số như pseudo, duplicate, hay inaccessible file systems thì chạy lệnh duf --all

Để ẩn những thiết bị đặc biệt như /run/lock hay /sys/fs/bdf chạy lệnh duf --hide-special

Ngoài ra có một số tham số khác nếu bạn muốn ẩn

 • --hide-local
 • --hide-network
 • --hide-fuse
 • --hide-loops
 • --hide-binds

Sắp xếp kết quả dùng câu lệnhduf --sort + <Tham số>

Danh sách các tham số

 • mountpoint,
 • size,
 • used,
 • avail,
 • usage,
 • inodes,
 • inodes_used,
 • inodes_avail,
 • inodes_usage,
 • type,
 • filesystem

Để chọn các cột muốn hiển thị dùng câu lệnh duf --output + <Tham số>

Danh sách các tham số

 • mountpoint,
 • size,
 • used,
 • avail,
 • usage,
 • inodes,
 • inodes_used,
 • inodes_avail,
 • inodes_usage,
 • type,
 • filesystem.

Hiện thị thông tin inodes:duf --inodes

Hiển thị dưới dạng JSON:duf --json

Hiển thị thông tin hướng dẫn:duf --help

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài Stacer – Phần mềm tối ưu hoá và quản lý hệ thống Linux

Bài viết được dịch và viết theo bài: How To View Disk Usage With Duf On Linux And Unix – OSTechNix

Visits: 1015