Công cụ Hacking

CrabeMan – Ransomware trên Android

Dự án sử dụng key RSA để mã hóa dữ liệu trên một chiếc điện thoại Android bất kì. API được sử dụng trong 1 ứng dụng Android

API Python

Yêu cầu

 • Hệ thống cần cài đặt trước Python 3.x
 • Sau đó bạn clone project từ github về: https://github.com/CrabeMan/Android-RansomWare
 • Tiến hành cài đặt các thành phần cần thiết bằng lệnh: pip install -r requirements.txt

Khởi chạy ứng dụng

Bạn có thể khởi chạy ứng dụng ở 4 chế độ khác nhau

 1. Production
 2. Development
 3. Testing
 4. Default (mặc định)

Để chạy ứng dụng tiến hành gõ lệnh: python runserver.py

Để chạy ứng dụng ở 1 chế độ bất kì, gõ lệnh: MODE=tên mode python runserver.py

Danh sách các tên mode

 • production
 • testing
 • production
 • default

VD: MODE=development python runserver.py

Cấu trúc của Project

├── LICENSE.md
├── ransomware # The flask application
│ ├── __init__.py
│ ├── config # th folder contains the different config for each env
│ │ ├── __init__.py
│ │ └── config.py
│ ├── models.py # The schema of the database
│ └── utils.py # Some function use in the application
├── readme.md
├── requirements.txt
└── runserver.py # Script for run the flask application

Xây dựng nên bởi

 • Flaks – API  Framework được sử dụng
 • Pony – The orm use
 • Pycryptodome – Sử dụng để tạo mã RSA
 • Sqlite – Sử dụng cho cơ sở dữ liệu

Tài liệu về API có thể xem tại đây:

Ứng dụng Android

 • Butter Knife – Ứng dụng ẩn dấu các callbacks tới các trường và phương thức trong Android
 • google-gson – Thư viện Java để chuyển đổi đối tượng Java sang JSON và ngược lại
 • Retrofit –  Một HTTP Client an toàn cho Android và Java

Tác giả

 

Visits: 618